world cup 2002 tổ chức ở đâu As Rom - CSKA Sofia hạn ngạch 29.10.2020